November 21, 2019 - SHIMMY the TURKEY 11/30/19! Shake it OFF!